Her Telden Mikro Bilgiler Sitesi

Yüz Güzelliği için Dua

28.02.2023
5.170
Yüz Güzelliği için Dua

YÜZ GÜZELLİĞİ İÇİN DUALAR

Yüz güzelleştiren güzellik duası okuyarak kalbinizin güzelliği yüzünüze yansısın!

Dua dışında yüz güzelliği için neler yapılmalı göz atıp uyguladıktan sonra, yolunuzun açıklığı için güzellik dualarına başvurmalısınız.

Allahu Teala tüm kullarını özenerek yaratmıştır hiçbir kulun hiçbir kula çirkin demeye hakkı yoktur bu hem kul hakkına hem allahu tealanın yarattığını beğenmemeye yani allahu tealayı beğenmemeye benzer böyle kelimeleri hiç kimse bir diğeri için kullanmamalıdır herkesin güzelliği kendinedir Allah tüm kullarını güzel yaratmıştır.

İnsan yapısı gereği kusurlu bir canlıdır hiçbir insan mükemmel değildir kusursuzluk mükemmellik gibi kavramlar allahu tealaya özgüdür bu sıfatlar insanlar için kullanılmamalıdır.

 

İnsan yine yapısı gereği memnuniyetsizdir de aynı zamanda, her şeyden şikayet edip daha iyisini istemeye meyillidir bazı istek duaları ile allahu tealadan bir şeylerin daha iyisini yada hiç sahip olmadığımız şeyleri talep ederiz allahu Teala bunlardan hayırlı olanları kullarından esirgemez.

Birçok insan kendi için yada doğmamış çocukları için Hz. Yusuf gibi bir yüz diler allahu tealadan, Hz. Yusufun yüzünün güzelliği herkes tarafından bilinir yüzünün güzelliği yüzünden kardeşlerinin kıskandığı bütün kadınların aşık olduğu bir peygamberdir hz. Yusuf hatta yüzü o kadar güzeldir ki bu bazen başına belalar dahi açmıştır.

Allahu tealadan yüz güzelliği talep eden insanların okuduğu dualar oldukça fazladır.

Yüz Güzelliği İçin Okunacak En Etkili Dualar

  • ŞİRİNLİK DUASI ile Suretinin Güzel Görünmesi

Şirinlik duası olarak bilinen durhan suresini her gün gül suyuna okuyarak gül suyunuzu yüzünüze sürmelisiniz bu şüphesiz yüz güzelliğinizi arttıracaktır.

Bismillahirrahmanirrahim”

 

Ha mim   Vel kitabil mübiyn   İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın   Fıha yüfraku küllü emrin hakiym   Emram min ındina inna künna mürsiliyn   Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym   Rabbis semavati velerdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn   La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiytrabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn   Bel hüm fı şekkiy yel’abun   Fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn   Yağşen nas haza azabün eliym   Rabbenekşif annel azabe inna mü’minun    Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn  Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun   İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun   Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun   Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym   En eddu ileyye ıbadellah innileküm rasulün emiyn   Ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn   Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun   Ve il lem tü’minu lı fa’tezilun   Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun   Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun   Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun   Kem teraku min cennativ ve uyun   Ve züruıv ve mekamin keriym   Ve na’metin kanu fiyha fakihiyn   Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn   Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn   Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn   Min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn   Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn    Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn   İnne haülai le yekülün   İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn   Fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn   Ehüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn   Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn   Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun   İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn   Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun   İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym   İnne şeceratez zekkum  Taamül esiym   Kel mühl yağlı fil bütun   Ke ğalyil hamiym   Huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym   Sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym   Zuk inneke entel aziyzül keriym   

 

 

  • İHLAS SURESİ ile Güzelliklik

 

Bismillahirrahmânirrahîm.Kul hüvellâhü ehad AllâhüssamedLem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad

 

Yüz güzelliğinizi arttırması için her sabah gün aydınlanmadan önce avcunuza su alıp 3 defa ihlas suresini okumalı ve suyu yüzünüze vurmalısınız bunu 3 kere yapabilirsiniz.

 

 

 

  • NAS SURESİ

 

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs Minelcinneti vennâs

 

Yüz güzelliğinizi arttırmak için  yada doğacak çocuğunuza yüz güzelliği dilemek için nas suresini 3 defa gül suyuna okuyup öğle namazı okunurken kendiniz içinse yüzünüze , doğacak çocuğunuz için ise karnınıza sürebilirsin

 

  • ETTEHİYATÜ DUASI

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyüve rahmetullâhi ve berakâtüh,Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

 

Allahu tealaya ve hz.muhammede olan inançtan bahsedilen ettehiyatü duasını yüz güzelliği ve şirinlik dualarından önce yada sonra 3 defa okumanız gerekir.

 

HZ. YUSUFUN GÜZELLİK DUASI

Bismillahirrahmanirrahim”

“Allahümmec alni ve nuru Yusuf’a ala veçhi femen reani yuhibbuni mehabbeten

Allahım bana hz.yusufun yüz güzelliğinden nasip et manası taşıyan bu duayı her sabah ve akşam 41 defa okumak gerekir.

 

 

  • KENZÜL ARŞ DUASI

 

BismillahirrahmanirrahimLa ilahe illellahül melikül hakkul mübin.La ilahe illellahül hakemül adlül metin.Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.La ilahe illellahü sükran li ni´metih.La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab. Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab. Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab. Inneke entel kerimül kebiru. Hasbünellahü ve ni´mel vekil. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem
 

Kenzül arş duası bir istek duasıdır her kim her ne amaçla bu duayı okursa allahu Teala hayırlıysa nasib eder sizde yüz güzelliği için niyet ederken yüz güzelliği diyerek okuyabilirsiniz ayrıca her kim her gün kenzül arş duasını okursa hesap günü geldiğinde mahşerde yüzü öyle bir parlar ki o parlaklık yalnız peygamberlere özgüdür.

Diğer hacet ve istek duaları için dilek duaları yazımıza bakabilirsiniz

 

Yüz Güzelliğine Sahip Olmak İçin Gul Suyu Duası:

Yukarıda bahsi geçen duaları gül suyuna doğru okuyup üfledikten sonra 41 gün boyunca düzenli olarak yüzünüzü bu okunmuş gül suyu ile yıkarsanız, Allahın izniyle cildiniz parlar, yüzünüz güzelleşir, sivilceleriniz varsa geçmeye başlar. Ayrıca sivilcelerin geçmesi için okunacak dua ve sureler için sivilce duası yazımıza da bakabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.